วันที่ 13-12-2560 ห้องที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล , สถิติการมา/ขาด/ลา มาเรียน 0 คน มาเรียนสาย 0 คน ขาดเรียน 0 คน ลาเรียน 0 คน ข้อมูลจากคาบโฮมรูมเครดิต : 200การส่งข้อความ : ok รายละเอียดการส่ข้อความ