วันที่ 23-02-2561 ห้องที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล 1/1,2/1,2/3,2/4,2/6,3/1,3/2,3/4,3/5,4/1,4/3,5/1,5/4,5/5,6/3,6/4,6/5, สถิติการมา/ขาด/ลา มาเรียน 0 คน มาเรียนสาย 0 คน ขาดเรียน 0 คน ลาเรียน 0 คน ข้อมูลจากคาบโฮมรูมเครดิต : 401การส่งข้อความ : Invalid access token รายละเอียดการส่ข้อความ