วันที่ 24-08-2560 ห้องที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล 2/5,3/5,3/6,4/2,4/3,4/5,5/1,5/3,5/4,6/1,6/2,6/4, สถิติการมา/ขาด/ลา มาเรียน 419 คน มาเรียนสาย 0 คน ขาดเรียน 9 คน ลาเรียน 10 คน ข้อมูลจากคาบโฮมรูมเครดิต : 200การส่งข้อความ : ok รายละเอียดการส่ข้อความ