ข้อความจากไลน์ bot

ข้อความจาก ข้อความ
นายวรวัฒน์ สมวงษา กิจกรรม
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร A4
นายวรวัฒน์ สมวงษา A4
นางศิริพร โนนุช A4
นายเฉลิมพล บุตรมูล A4
นายเฉลิมพล บุตรมูล รายวิชา
นายเฉลิมพล บุตรมูล A4
นายเจษฎาภรณ์ โนนุช A4
นางสุพรรณี อ้อไธสง A4
นางสาวฤทัยวรรณ พิมพ์พา A4
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ A4
นายนพรัตน์ ทองล้น A4
นายนพรัตน์ ทองล้น รายวิชา
นางสาวสิริยา ลาสุธรรม A4
นายนพรัตน์ ทองล้น a4
นายนพรัตน์ ทองล้น A4
นายวรวัฒน์ สมวงษา A4
นายวรวัฒน์ สมวงษา ลบ
นายเอกชัย ไชยรัตน์ A4
นางสุกัลยา ดานา ตัดรายชื่อขวัญกมล 6/5 จ้า
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี A4
นางสุกัลยา ดานา a4
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร รายวิชา
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร ตารางสอนลัดดาวัลย์
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี ตารางสอนสิริยา
นายจิตกร กองลาแซ ตารางสอนจิตกร
นายจิตกร กองลาแซ ตารางสอน ครูจิตกร
นายจิตกร กองลาแซ ตารางสอนครูจิตกร
นายจิตกร กองลาแซ ตารางเรียน 4/3
นางสาวขวัญนภา ซามาตย์ รายวิชา
นายอานนท์ แสนแก้ว เวลาเรียน
นายอานนท์ แสนแก้ว มา
นายอานนท์ แสนแก้ว มาเรียน
นายอานนท์ แสนแก้ว มาเรียน
นายอานนท์ แสนแก้ว 3/1
นายจิตกร กองลาแซ ตารางเรียน 4/3
นางสาวขวัญนภา ซามาตย์ T854
นางสาวขวัญนภา ซามาตย์ นางสาวขวัญนภา ซามาตย์
นายวรวัฒน์ สมวงษา ตารางเรียน1/5
นายวรวัฒน์ สมวงษา ตารางสอนวรวัฒน์