ข้อความจากไลน์ bot

ข้อความจาก ข้อความ
นางสาวลักษิกา ศรีไม้ ตารางเรียน1/6
นายวรวัฒน์ สมวงษา รายชื่อ53
นายวรวัฒน์ สมวงษา เบอร์อิส
นางสุกัลยา ดานา เบอร์อิสริยารักษ์
นายจิตกร กองลาแซ ปพ5
นางสุกัลยา ดานา เบอร์สำเภา
นางสุกัลยา ดานา code
อังค์สุมา โคตะบิน Realtime
นายนพรัตน์ ทองล้น ตารางเรียน5/3
นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร เบอร์ศุภิศา
นายบุญหลาย รอนศึก ตารางเรียน 4/4
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี ตารางสอนครูอานนท์
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร รายชื่อ1/3
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วโวหาร รายชื่อ1/2
นายศุภกฤต สุขะลี รายชื่อ 1/5
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี ตารางสอนครูอิสริยารักษ์
นางมะลิวรรณ โยทานันท์ A6
นางมะลิวรรณ โยทานันท์ A8
นางมะลิวรรณ โยทานันท์ ชุมนุม
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี ลิ้งหมดอายุ
นางกมลลักษณ์ ศุภอมรเรืองศรี งง
นางอินทิรา แถลงกัณฑ์ A6
นางอินทิรา แถลงกัณฑ์ ชุมนุม
นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี A6
นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี ชุมนุม
นางสาวเพชรรัตน์ คำสมจิตร A6
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ รูปนักเรียน
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ รายชื่อ25
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ รูปนักเรียน
นางปนัดดา จะโนรัตน์ A6
นายประจวบ ดานา A6
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ Code
นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร A6
นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตร กิจกรรม
นายวรวัฒน์ สมวงษา เบอร์นงค์
นายวรวัฒน์ สมวงษา เบอร์เยาว์
นายจิตกร กองลาแซ ปพ5
นายจิตกร กองลาแซ ปพถ
นายจิตกร กองลาแซ ปพ
นางกรรณิการ์ อินทิแสน A6