บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

สายบริหาร

นายประทัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

pratad@phk.ac.th

นายเมธี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

metee@phk.ac.th

สายครูผู้สอน

นายบุญหลาย
รอนศึก

-

รองฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระ

นายอภิวัสฌ์
ศรีบุรินทร์

-

รองฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาระ

นายประทัด
ผาลี

-

ผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระ

นายสมัย
สายลาด

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวรัญญารัตน์
ชัชวาลย์

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสุภารตี
หงษ์เวียง

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวอรนิภา
อาจนิยม

onnipa.kku@gmail.com

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวชลลดา
เพ็งพิศ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวชลิตตา
มณีรัตน์

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา
สีเคน

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นายวรภัทร
สุขสมบัติ

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายธนพล
ธนุการ

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายฐิติกานต์
เหล่ามะลอ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายชัชวาล
จันดา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายทรงวุฒิ
ศิริวัฒนเมธานนท์

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางปนัดดา
จะโนรัตน์

krukookai@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายชาญชัย
นันทะผา

-

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางนงค์เยาว์
รอนศึก

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวอิสริยารักษ์
ยศสุภาพ

aliceaor005@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพวรรน
มูลสาร

moonsantippawan@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรพงษ์
จะโนรัตน์

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ
สุขใจ

kasuk4219@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุไรวรรณ
มนตรี

uraiwan.montree2523@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิมพล
บุตรมูล

chalermpol.aoff55@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารียา
โสมาบุตร

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิระวรรณ
พรมวงษา

jirawanprim@gmail.com

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมลมาศ
ราชมี

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภวรรณ
เวียงนนท์

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเลิศศักดิ์
พันสนิท

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราภรณ์
พลร่ม

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาญชัย
จันทะวิสัย

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุภาพร
ปัญญาใส

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิรมล
สุดสาว

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

MR Wiboon
Kilarat

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนภัทร
ทัพวิธร

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภคิน
เภาพรม

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนรารัตน์
แสงจันทร์

hutzamagic@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสัญญา
โทรัตน์

torat2519@gmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัลยา
ดานา

krupum09@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพรัตน์
ทองล้น

nayangxp@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภิศา
มาลาแสง

krusupisa@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายประจวบ
ดานา

prajuab25088@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางไพรัช
ขอสูงเนิน

a-ao-2001@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายขรรค์ชัย
วรราช

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายไกร
มาลาแสง

krukraimala@mail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายพงสกร
พิมพล

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายจักรกฤษณ์
เหล่าพรม

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายธีรเดช
เกษดา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางสาวนิตยา
พรมพื้น

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายบรรเทิง
ขวัญต่อ

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายวัชระ
แปงทอง

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นางจารุนีย์
สิงห์ทองลา

jarunee933@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาวจุฑามาศ
ผิวกลม

jutamuch8@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระศิลปะ

นายวรวัฒน์
สมวงษา

worawat@phk.ac.th

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวนพวรรณ
รัตนนิมิตร

noppawan28092524@gmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวลัดดาวัลย์
แก้วโวหาร

laddawan21031993@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวชลดา
ประทุมชัย

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาววิลาศินี
สอนสุภี

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายระพีพัฒน์
จันทร์อ้วน

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายเจษฎา
วงนารี

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายโชคทวี
โคตรสุวรรณ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายจิตติ
ผดุงกิจ

krugongmusic@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นายธนพร
ถนอมสิงหะ

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวปวีณา
จันทะภา

-

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวพัชรดา
เหล่ากิจรุ่งเรือง

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวธัญญาลักษณ์
พิมพ์เขต

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวชไมพร
บูรณะกิติ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางกมลลักษณ์
ศุภอมรเรืองศรี

krujaleenin@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายเอกชัย
ไชยรัตน์

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายบุญถม
ดูดี

-

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางกรรณิการ์
อินทิแสน

n.homcha@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายศราวุฒิ
มงคล

Tj5280108268@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร
โนนุช

Takun_pansanit@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัลน์ลลิตา
ทุมสิงห์

cpatty40@gmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอินทิรา
แถลงกัณฑ์

taum_2509@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติกาญจน์
เอื้อวรรณกิจ

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตติยากร
สุภกรรม

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายกัมพล
กังขอนนอก

T858@phk.ac.th

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวดารุณี
กองลาแซ

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ

นางจันทรา
นันทะผา

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มสาระ