บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

สายบริหาร

นายประทัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

pratad@phk.ac.th

นายเมธี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

metee@phk.ac.th

สายครูผู้สอน

นายไตรรัตน์
ผลานิสงค์

-

กลุ่มสาระ

นายไตรรัตน์
ผลานิสงค์

-

กลุ่มสาระ

นางสาวศิริญญา
คำแพงศรี

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวทิพวรรณ
เกียรติ์นอก

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระภาษาไทย

นายสมัย
สายลาด

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา
โพธิ์ศรี

jjy_aiw@hotmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นายเพชร์
บุญมาหล้า

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาววิไลวรรณ
ไปนา

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา
สีเคน

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาไทย

นายวงธวัช
กองแก้ว

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญเรือน
กรรณลา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวพิมแพรวา
เนาวบุตร

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายทรงวุฒิ
ศิริวัฒนเมธานนท์

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางปนัดดา
จะโนรัตน์

krukookai@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายชาญชัย
นันทะผา

-

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายอานนท์
แสนแก้ว

sankeaw50@gmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวสิริยา
ลาสุธรรม

teachya22@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางนงค์เยาว์
รอนศึก

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายธีรภัทร์
ปุญญา

Theerapass@gmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวอิสริยารักษ์
ยศสุภาพ

aliceaor005@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพวรรน
มูลสาร

moonsantippawan@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรพงษ์
จะโนรัตน์

-

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญหลาย
รอนศึก

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ
สุขใจ

kasuk4219@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุไรวรรณ
มนตรี

uraiwan.montree2523@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเฉลิมพล
บุตรมูล

chalermpol.aoff55@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดารัตน์
แก้วจันทร์

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชาดา​
ประสารยา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารียา
โสมาบุตร

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงกลด
นิราราช

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรพินท์
รามศิริ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลทิพย์
สุธงษา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิศามณี
สิยะวณิช

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธิดา
ก้อมมะณี

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรอุมา
ฉัตรพงษ์วิรัตน์

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิระวรรณ
พรมวงษา

jirawanprim@gmail.com

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภกฤต
สุขะลี

t714@phk.ac.th

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุมิตรา
กะไรยะ

sumittra2334@gmail.com

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปฐมภูมิ
นาดา

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายนายสุริยนต์
ตะตุ้ย

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางศุภิศา
มาลาแสง

krusupisa@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายประจวบ
ดานา

prajuab25088@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางไพรัช
ขอสูงเนิน

a-ao-2001@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายไกร
มาลาแสง

krukraimala@mail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางสุบิน
ประชุมวรรณ

Subinpachoomwan@gmil.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางสาวลักษิกา
ศรีไม้

jannyjib@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

ว่าที่ร.ท.มณฑล
ซ้ายขวา

mon3791@hotmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นางสาวนิตยา
พรมพื้น

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายสุพัฒชัย
แสนสอาด

supagchai_31@hotmail.com

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายเจษฎาภรณ์
โนนุช

jesadaporn@phk.ac.th

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นางจารุนีย์
สิงห์ทองลา

jarunee933@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายอดิศักดิ์
พาคำ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายปริญญา
ไชยเสริม

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายศรัญญู
สอนวิเศษ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายธีรวัฒน์
วังคะฮาด

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นายอนุสรณ์
ทุมชะ

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ
ผิวกลม

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระศิลปะ

นายวรวัฒน์
สมวงษา

worawat.som@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นายจักราวุฒิ
สุวรรณศรี

-

นศ.ฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวนพวรรณ
รัตนนิมิตร

noppawan28092524@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวลัดดาวัลย์
แก้วโวหาร

laddawan21031993@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระศิลปะ

นายจิตติ
ผดุงกิจ

krugongmusic@gmail.com

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระศิลปะ

นายธนพร
ถนอมสิงหะ

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ไตรรัตน์
ผลานิสงค์

tn708@phk.ac.th

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสุพรรณี
อ้อไธสง

supannee_ortri@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายกิตติพงษ์
ทิพย์สุวรรณ

-

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวนรารัตน์
แสงจันทร์

hutzamagic@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายสัญญา
โทรัตน์

torat2519@hotmail.com

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางกมลลักษณ์
ศุภอมรเรืองศรี

krujaleenin@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสุกัลยา
ดานา

krupum09@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายนพรัตน์
ทองล้น

nayangxp@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายเอกชัย
ไชยรัตน์

-

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายบุญถม
ดูดี

-

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางกรรณิการ์
อินทิแสน

n.homcha@gmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายศราวุฒิ
มงคล

Tj5280108268@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร
โนนุช

-

ครู ค.ศ.2

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัลน์ลลิตา
ทุมสิงห์

cpatty40@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวนริศรา
จันทร์แก้ว

narisara-chankeaw@hotmail.com

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวเรไร
สีน้ำอ้อม

casper_nay@hotmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอินทิรา
แถลงกัณฑ์

taum_2509@hotmail.com

ครู ค.ศ.3

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติกาญจน์
เอื้อวรรณกิจ

-

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา
แก้วกงพาน

sukanya344@gmail.com

ครู ค.ศ.1

กลุ่มสาระแนะแนว

นางสาวดารุณี
กองลาแซ

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ

นางจันทรา
นันทะผา

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มสาระ