บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระศิลปะศึกษา 6 คน

T601

นางสาวจุฑามาศ
ผิวกลม
[T601]

ครู ค.ศ.3

-

T602

นายวรวัฒน์
สมวงษา
[T602]

ครู ค.ศ.1

worawat.som@gmail.com

T603

นางอรสา
นามกอง
[T603]

ครู ค.ศ.3

Orasa.Pong@gminl

T605

นางสาวนพวรรณ
รัตนนิมิตร
[T605]

ครู ค.ศ.1

noppawan28092524@gmail.com

T606

นางสาวลัดดาวัลย์
แก้วโวหาร
[T606]

ครูผู้ช่วย

laddawan21031993@gmail.com

T604

นายจิตติ
ผดุงกิจ
[T604]

ครูผู้ช่วย

krugongmusic@gmail.com