บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระศิลปะ 10 คน

T601

นางสาวจุฑามาศ
ผิวกลม
[T601]

ครู ค.ศ.3

jutamuch8@gmail.com

T602

นายวรวัฒน์
สมวงษา
[T602]

ครู ค.ศ.2

worawat@phk.ac.th

T605

นางสาวนพวรรณ
รัตนนิมิตร
[T605]

ครู ค.ศ.2

noppawan28092524@gmail.com

T606

นางสาวลัดดาวัลย์
แก้วโวหาร
[T606]

ครู ค.ศ.1

laddawan21031993@gmail.com

T604

นายจิตติ
ผดุงกิจ
[T604]

ครู ค.ศ.1

krugongmusic@gmail.com

T6012

นางสาวชลดา
ประทุมชัย
[T6012]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T6011

นางสาววิลาศินี
สอนสุภี
[T6011]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T6041

นายระพีพัฒน์
จันทร์อ้วน
[T6041]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T6021

นายเจษฎา
วงนารี
[T6021]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T6022

นายโชคทวี
โคตรสุวรรณ
[T6022]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-