บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 9 คน

T801

นางกรรณิการ์
อินทิแสน
[T801]

ครู ค.ศ.2

n.homcha@gmail.com

T802

นายไกรศักดิ์
ไกรศรีสุนทร
[T802]

ครู ค.ศ.3

kraisak.k@hotmail.com

T803

นายศราวุฒิ
มงคล
[T803]

ครูผู้ช่วย

Tj5280108268@gmail.com

T804

นางศิริพร
โนนุช
[T804]

ครู ค.ศ.2

-

T805

นางสาวชมพูนุท
อมรรัตนพงศ์
[T805]

ครูผู้ช่วย

cpatty40@gmail.com

T806

นางสาวนริศรา
จันทร์แก้ว
[T806]

ครูผู้ช่วย

narisara-chankeaw@hotmail.com

T808

นางสาวเรไร
สีน้ำอ้อม
[T808]

ครูผู้ช่วย

casper_nay@hotmail.com

T809

นางอินทิรา
แถลงกัณฑ์
[T809]

ครู ค.ศ.3

taum_2509@hotmail.com

T853

นางสาวศิวาพร
แก้วหาญ
[T853]

พนักงานราชการ

sh36507@gmail.com