บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 3 คน

T503

นางจารุนีย์
สิงห์ทองลา
[T503]

ครู ค.ศ.3

jarunee933@gmail.com

T504

นายบรรเทิง
ขวัญต่อ
[T504]

ครู ค.ศ.1

-

T505

นายวัชระ
แปงทอง
[T505]

ครูผู้ช่วย

-