บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 3 คน

T502

นายเจษฎาภรณ์
โนนุช
[T502]

ครู ค.ศ.2

jesadaporn@phk.ac.th

T503

นางจารุนีย์
สิงห์ทองลา
[T503]

ครู ค.ศ.3

jarunee933@gmail.com

T552

นายสุพัฒชัย
แสนสอาด
[T552]

พนักงานราชการ

supagchai_31@hotmail.com