บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 8 คน

T201

นายทรงวุฒิ
ศิริวัฒนเมธานนท์
[T201]

ครู ค.ศ.3

-

T203

นางปนัดดา
จะโนรัตน์
[T203]

ครู ค.ศ.3

krukookai@gmail.com

T204

นายชาญชัย
นันทะผา
[T204]

ครู ค.ศ.2

-

T205

นางนงค์เยาว์
รอนศึก
[T205]

ครู ค.ศ.3

-

T212

นายวรภัทร
สุขสมบัติ
[T212]

ครู ค.ศ.1

-

T213

นายธนพล
ธนุการ
[T213]

ครูผู้ช่วย

-

T2051

นายฐิติกานต์
เหล่ามะลอ
[T2051]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T2037

นายชัชวาล
จันดา
[T2037]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-