บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 8 คน

T201

นายทรงวุฒิ
ศิริวัฒนเมธานนท์
[T201]

ครู ค.ศ.3

-

T203

นางปนัดดา
จะโนรัตน์
[T203]

ครู ค.ศ.3

krukookai@gmail.com

T204

นายชาญชัย
นันทะผา
[T204]

ครู ค.ศ.2

-

T208

นายอานนท์
แสนแก้ว
[T208]

ครู ค.ศ.2

sankeaw50@gmail.com

T209

นางสาวสิริยา
ลาสุธรรม
[T209]

ครู ค.ศ.2

teachya22@gmail.com

T205

นางนงค์เยาว์
รอนศึก
[T205]

ครู ค.ศ.3

-

T211

นายธีรภัทร์
ปุญญา
[T211]

ครู ค.ศ.2

Theerapass@gmail.com

T252

นางสาวภัทรา
พิลาเกิด
[T252]

ครูอัตราจ้าง

patta_jaaa@hotmail.com