บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 คน

T701

นางสำเภา
ทิพย์สุวรรณ
[T701]

ครู ค.ศ.3

-

T702

นางสุพรรณี
อ้อไธสง
[T702]

ครู ค.ศ.3

supannee_ortri@hotmail.com

T703

นายกิตติพงษ์
ทิพย์สุวรรณ
[T703]

ครู ค.ศ.3

-

T704

นางสาวนรารัตน์
แสงจันทร์
[T704]

ครู ค.ศ.1

hutzamagic@gmail.com

T705

นายสัญญา
โทรัตน์
[T705]

ครู ค.ศ.1

torat2519@gmail.com

T706

นางกมลลักษณ์
ศุภอมรเรืองศรี
[T706]

ครู ค.ศ.3

krujaleenin@gmail.com

T707

นางสุกัลยา
ดานา
[T707]

ครู ค.ศ.3

krupum09@gmail.com

T708

นายนพรัตน์
ทองล้น
[T708]

ครู ค.ศ.2

nayangxp@gmail.com

T716

นายเอกชัย
ไชยรัตน์
[T716]

ครูผู้ช่วย

-

T754

นายจิตกร
กองลาแซ
[T754]

พนักงานราชการ

jitrakorn@phk.ac.th

T755

นายบุญถม
ดูดี
[T755]

พนักงานราชการ

-