บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 5 คน

T706

นางกมลลักษณ์
ศุภอมรเรืองศรี
[T706]

ครู ค.ศ.3

krujaleenin@gmail.com

T716

นายเอกชัย
ไชยรัตน์
[T716]

ครู ค.ศ.1

-

T755

นายบุญถม
ดูดี
[T755]

พนักงานราชการ

-

T751

นางสาวปวีณา
จันทะภา
[T751]

พนักงานราชการ

-

T718

นางสาวพัชรดา
เหล่ากิจรุ่งเรือง
[T718]

ครูผู้ช่วย

-