บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน

P101

นางจันทรา
นันทะผา
[P101]

เจ้าหน้าที่การเงิน

-

P102

นางสาวดารุณี
กองลาแซ
[P102]

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-