บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน

P101

นางจันทรา
นันทะผา
[P101]

เจ้าหน้าที่การเงิน

-

P102

นางสาวดารุณี
กองลาแซ
[P102]

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

E102

นายจีระศักดิ์
สีทาดี
[E102]

ลูกจ้างประจำ

-

E101

นายสุวิทย์
อธิสุมงคล
[E101]

ลูกจ้างประจำ

-