บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 11 คน

T303

นางสาวอิสริยารักษ์
ยศสุภาพ
[T303]

ครู ค.ศ.3

Aliceaor005@gmail.com

T304

นางสาวทิพวรรน
มูลสาร
[T304]

ครู ค.ศ.1

moonsantippawan@gmail.com

T305

นายธีรพงษ์
จะโนรัตน์
[T305]

ครู ค.ศ.2

-

T306

นายบุญหลาย
รอนศึก
[T306]

ครู ค.ศ.3

-

T307

นางสาวกนกวรรณ
สุขใจ
[T307]

ครู ค.ศ.2

kasuk4219@gmail.com

T308

นางอุไรวรรณ
มนตรี
[T308]

ครู ค.ศ.3

uraiwan.montree2523@gmail.com

T309

นายเฉลิมพล
บุตรมูล
[T309]

ครูผู้ช่วย

chalermpol.aoff55@gmail.com

T353

นางสาวจิระวรรณ
พรมวงษา
[T353]

พนักงานราชการ

jirawanprim@gmail.com

T714

นายศุภกฤต
สุขะลี
[T714]

ครู ค.ศ.2

suphakrit.skl@gmail.com

T351

นางสาวสุมิตรา
กะไรยะ
[T351]

พนักงานราชการ

sumittra2334@gmail.com

T310

นางสาวอารียา
โสมาบุตร
[T310]

ครูผู้ช่วย

areeya_eb@hotmail.com