บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 คน

T303

นางสาวอิสริยารักษ์
ยศสุภาพ
[T303]

ครู ค.ศ.3

aliceaor005@gmail.com

T304

นางสาวทิพวรรน
มูลสาร
[T304]

ครู ค.ศ.1

moonsantippawan@gmail.com

T305

นายธีรพงษ์
จะโนรัตน์
[T305]

ครู ค.ศ.3

-

T307

นางสาวกนกวรรณ
สุขใจ
[T307]

ครู ค.ศ.3

kasuk4219@gmail.com

T308

นางอุไรวรรณ
มนตรี
[T308]

ครู ค.ศ.3

uraiwan.montree2523@gmail.com

T309

นายเฉลิมพล
บุตรมูล
[T309]

ครู ค.ศ.1

chalermpol.aoff55@gmail.com

T353

นางสาวจิระวรรณ
พรมวงษา
[T353]

พนักงานราชการ

jirawanprim@gmail.com

T704

นางสาวนรารัตน์
แสงจันทร์
[T704]

ครู ค.ศ.1

hutzamagic@gmail.com

T705

นายสัญญา
โทรัตน์
[T705]

ครู ค.ศ.2

torat2519@gmail.com

T707

นางสุกัลยา
ดานา
[T707]

ครู ค.ศ.3

krupum09@gmail.com

T708

นายนพรัตน์
ทองล้น
[T708]

ครู ค.ศ.3

nayangxp@gmail.com

T310

นางสาวอารียา
โสมาบุตร
[T310]

ครู ค.ศ.1

-

T315

นางสาวพิมลมาศ
ราชมี
[T315]

ครูผู้ช่วย

-

T3031

นางสาวศุภวรรณ
เวียงนนท์
[T3031]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3032

นายเลิศศักดิ์
พันสนิท
[T3032]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3091

นางสาวพัชราภรณ์
พลร่ม
[T3091]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3071

นายชาญชัย
จันทะวิสัย
[T3071]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3072

นางสาวยุภาพร
ปัญญาใส
[T3072]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3081

นางสาวนิรมล
สุดสาว
[T3081]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3041

MR Wiboon
Kilarat
[T3041]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3104

นายธนภัทร
ทัพวิธร
[T3104]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T3059

นายภคิน
เภาพรม
[T3059]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-