บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ 8 คน

T403

นางศุภิศา
มาลาแสง
[T403]

ครู ค.ศ.3

krusupisa@gmail.com

T404

นายประจวบ
ดานา
[T404]

ครู ค.ศ.3

prajuab25088@gmail.com

T405

นางไพรัช
ขอสูงเนิน
[T405]

ครู ค.ศ.3

a-ao-2001@hotmail.com

T406

นายไกร
มาลาแสง
[T406]

ครู ค.ศ.3

krukraimala@mail.com

T407

นางสุบิน
ประชุมวรรณ
[T407]

ครู ค.ศ.3

Subinpachoomwan@gmil.com

T409

นางสาวลักษิกา
ศรีไม้
[T409]

ครูผู้ช่วย

jannyjib@gmail.com

T410

ว่าที่ร.ท.มณฑล
ซ้ายขวา
[T410]

ครู ค.ศ.2

mon3791@hotmail.com

T411

นางสาวนิตยา
พรมพื้น
[T411]

ครูผู้ช่วย

-