บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ 9 คน

T403

นางศุภิศา
มาลาแสง
[T403]

ครู ค.ศ.3

krusupisa@gmail.com

T404

นายประจวบ
ดานา
[T404]

ครู ค.ศ.3

prajuab25088@gmail.com

T405

นางไพรัช
ขอสูงเนิน
[T405]

ครู ค.ศ.3

a-ao-2001@hotmail.com

T406

นายไกร
มาลาแสง
[T406]

ครู ค.ศ.3

krukraimala@mail.com

T411

นางสาวนิตยา
พรมพื้น
[T411]

ครู ค.ศ.1

-

T412

นายขรรค์ชัย
วรราช
[T412]

ครูผู้ช่วย

-

T4031

นายพงสกร
พิมพล
[T4031]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T4041

นายจักรกฤษณ์
เหล่าพรม
[T4041]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T4051

นายธีรเดช
เกษดา
[T4051]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-