บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระภาษาไทย 6 คน

T101

นางอุตมะรังษี
ไกรศรีสุนทร
[T101]

ครู ค.ศ.3

-

T105

นายสมัย
สายลาด
[T105]

ครู ค.ศ.3

-

T109

นางสาวสุกัญญา
โพธิ์ศรี
[T109]

ครู ค.ศ.1

jjy_aiw@hotmail.com

T111

นายเพชร์
บุญมาหล้า
[T111]

ครู ค.ศ.1

-

T112

นางสาววิไลวรรณ
ไปนา
[T112]

ครู ค.ศ.1

-

T110

นางสาวสุกัญญา
สีเคน
[T110]

ครู ค.ศ.1

-