บุคลากรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

กลุ่มสาระภาษาไทย 7 คน

T105

นายสมัย
สายลาด
[T105]

ครู ค.ศ.3

-

T110

นางสาวสุกัญญา
สีเคน
[T110]

ครู ค.ศ.1

-

T113

นางสาววรัญญารัตน์
ชัชวาลย์
[T113]

ครูผู้ช่วย

-

T114

นางสาวสุภารตี
หงษ์เวียง
[T114]

ครูผู้ช่วย

-

T112

นางสาวอรนิภา
อาจนิยม
[T112]

ครูผู้ช่วย

onnipa.kku@gmail.com

T1101

นางสาวเรณุภา
นาสมโภชน์
[T1101]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-

T1141

นางสาววิรัลยา
ยศธิพานา
[T1141]

นศ.ฝึกประสบการณ์

-