ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูกระดึงวิทยาคม

ความประพฤติพร้อมสรรพวิชาการ

Icon

งานรับนักเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-16.00น. กรอกใบสมัครได้ที่นี่

Icon

SMSS

ระบบการจัดการข้อมูลของครูผู้สอน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS)

Icon

ข้อมูลและผลงานของโรงเรียน

ติดตามข้อมูลและผลงานของโรงเรียน ซึ่งเว็บมาสเตอร์ได้รวมรวมไว้ที่นี่แล้ว

Icon

ปพ.5 อนนไลน์

ระบบการจัดการห้องเรียนออนไลน์

Icon

งานวิชาการ

ระบบการจัดการเอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการแบบบันทึก/แบบยื่นคำร้องต่างๆ

Icon

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ/ประวัติการเพิ่มและตัดคะแนน/ตรวจสอบวันเวลาการมาเรียน

แนะนำบุคลากร

ภูกระดึงวิทยาคมมีครูที่และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเรามีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมบุตรหลานเพื่อให้เกิดทัdษะและองค์รู้เพื่อให้ผู็เรียนนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

วิสัยทัศน์ งานวิชาการมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้และสมารถสร้างองค์ความรู็ได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง

- นายเมธี ทิพย์รักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิสัยทัศน์ บุคคลกรที่มีคุณภาพจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

- นางสุบิน ประชุมวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี มีระเบียบวินัยเป็นคนดีของสังคม

- นายธีรพงษ์ จะโนรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน