ระบบอัพโหลดภาพติดบัตรนักเรียน นักเรียนสามารถถ่ายภาพตัวเองเกณฑ์พิจารณาผ่าน
1.ใส่ชัดนักเรียนให้ถูกระเบียบ
2.ถ่ายภาพครึ่งตัวโดยจัดองค์ประกอบภาพ ดูตัวอย่างภาพคลิกที่นี่