::: เนื่องจากเกิดการแพร่กระจายของโรค โควิด2019 ทางโรงเรียนได้รับนโยบายรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น เรื่องการมอบตัวและส่งเอกสารทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง:::
เปิดรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์เท่านั้น
กรอกข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

หากมีปัญหาในการใช้งานคลิก <<

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่การสมัครจะสำเร็จนักเรียนและผู้ปกครองจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจึงจะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็น
กรอกใบสมัคร


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
เอกสาร
  • -> รูปถ่าย สวมเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายด่วนโพลารอยด์)
  • -> สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  • -> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน บิดาและมารดา)
  • -> สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (นักเรียน บิดาและมารดา)
  • -> ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
  • -> สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาสมุดรายงานตัวนักเรียน
  • -> สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานตรงกับทะเบียนบ้าน
  • -> สำเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม)

ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์ พัฒนาระบบโดยฝ่ายงานสื่อนวัตกรรม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม power by kruwor.com